بنر اولبنر دومبنر سوم

درباره ما

الکترو اسکامه ،سازنده تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف، انواع کنتاکتور بی متال محصولات مترانرژی موکتهای فرمان و قدرت، فروشنده ریل مینیاتوری و ترمینال فلزی، جعبه های تقسیم با کالیت با گلندو بدون گلند IP56 , IP55 ، نرو ماده های سه فاز و تکفاز اسکامه 67 وip44